فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 23 نوامبر2016

کمیته ی دفاع از حقوق زنان، برگزار میکند سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ و تبادل نظر.    سخنرانان جلسه ی ما و موضوعات مورد بحث آنها:          بانو زرین تاج الیاسی : فعال حقوق بشر       … ادامه خواندن فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 23 نوامبر2016